контакты Александровского консультативно - диагностического центра

 

 

 

Клініко-рентгенологічні взаємозв’язки у хворих на пароксизмальну форму вегетативної дисфункції на фоні функціональної нестабільності шийного відділу хребта

Л.Р. Забудська

І.О.Мітюряєва, Н.М.Кухта, В.О. Кулик, Г.В. Гнилоскуренко,
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

 

 

 

 

1 2 3 4


Висновки

1. Доведена висока частота виявлення патології ШВХ у дітей з ПВН, яка підтверджується результатами рентгенологічного дослідження з функціональними пробами та МРТ шийного відділу хребта. Так, у 2/3 дітей з ПВН виявлено зміни в ШВХ у вигляді функціональної нестабільності хребців, іноді у поєднанні з проявами раннього остеохондрозу та порушеннями постави.

2. За даними анамнезу життя встановлено, що більшість матерів обстежених дітей (65,5%) мали патологічний перебіг вагітності та пологів. Ранній токсикоз вагітних, загроза переривання вагітності, ускладнені пологи з мікротравматизацією ШВХ сприяють розвитку диспластичних змін ще у періоді внутрішньоутробного розвитку, що проявляється затримкою формування та розвитку пульпозного ядра та фіброзного кільця та призводить до формування різних патологічних змін в ШВХ.

3. Виявлена значна поширеність специфічних скарг пацієнтів з пароксизмальним перебігом ВД, які можуть вказувати на прояви синдрому вертебробазилярної недостатності, тобто можливу зацікавленість шийного відділу хребта. Наявність таких скарг, як головний біль, особливо, який виникає в потиличній ділянці (72%) та посилюється при поворотах голови, супроводжується запамороченням (93%), нудотою в ранкові години та шумом у вухах (50,4%), відчуттям втоми в ШВХ (88,3%), біль у спині (83,7%), а також оніміння в руках (41,8%) повинно стати приводом для більш детального обстеження таких дітей неврологом та вертебрологом.

4. Встановлено, що цереброастенічні скарги хворих на ПВН мають позитивний кореляційний зв'язок зі специфічними вертеброгенними ознаками об’єктивного обстеження неврологів та вертебрологів. Так, головний біль, особливо в потиличній ділянці з r=0,583(р<0,01), корелює з напруженням м'язів шиї та проявами легкої статично-динамічної атаксії та при r=0,563(р<0,01) з біллю при пальпації остистих відростків шийних хребців, що свідчить про зацікавленість патології ШВХ в розвитку дизвегетатизму та потребує подальшого інструментального дослідження.

5. Визначено, що клінічні прояви ПВН у хворих диференційовано пов’язані з рентгенологічними патологічними ознаками в окремих сегментах ШВХ: запаморочення має достовірний кореляційний зв'язок зі змінами С1-С2 (r=0,323); порушення зору – з С3-С4 (r=0,339); когнітивні розлади, роздратованість та зниження пам'яті – з С5 (r=0,390) ; головний біль, особливо при поворотах голови, – з С6-С7 (r =0,302), що дає можливість лікарю призначити індивідуальний комплекс терапевтичної корекції.

Література

1. Александрова В.А, Братова Е.А. Особенности краниовертебральной патологии в детском воздасте. Рос. семейный врач.2004; (3):13-16.

2. Бабій І.Л, Малиновська Н.О. Порівняльна характеристика функціонального стану хребетного стовпа у здорових дітей та дітей із вегето-судинними дисфункціями. Перинатология и педиатрия 2010; 3(43).

3. Берсенев В.А. Прикладная метамерия в комплексном лечении остеохондроза, спондилеза, спондилоартроза. 2012:184-187.

4. Вегетососудистые дисфункции у детей: метод.указ. для студентов и врачей–интернов\ сост.А.С.Сенаторова М.К.Урываева.-Х.:ХДМУ,2004: 32.

5. Вейн А.М. Вегетативные расстройства. Клиника, диагностика, лечение.-М.:ООО «Медицинское информационное агентство».-2003: 752.

6. Липинская Я.В. Особенности течения вегетативних пароксизмов при миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации. Международный медицинский журнал. 2012; 2(1):10-13.

7. Лукаш А. Коррекция функционального состояния позвоночника:100 вопросов и ответов.- Спб.: Наука и техника, 2007:304

8. Мамонова Е.Ю. Нарушения гемодинамики при патологии шейного отдела позвоночника у подростков. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 2008; (6):21-23.

9. Мурач А.М, Пидгайная А.А, Савелко Н.В. Остеохондроз шейного отдела позвоночника детей и подростков. Таврический медико-биологический вестник.- с.59-61.

10. Пароксизмальна вегетативна недостатність у дітей. Діагностика та лікування / Методичні рекомендації 2004-6с.

11. Чокашвили В.Г.Садофьева В.И. Диагностика и этиопатогенетическое лечение кранио-сакральной потологии .-СПб, 2001:128.

12. Gupta A., Taly A.B., Srivastava A., Murali T. Nontraumatic spinal cord lesions: epidemiology, complications, neurological and functional outcome of rehabilitation. Spinal Cord. 2009; 47(4):307-311.

References

1. Aleksandrova V.A, Bratova Ye.A. Osobennosti kraniovertebralnoy patologii v detskom vozdaste.Ros. semeynyy vrach.2004; (3):13-16.

2. Babіy І.L, Malinovska N.O. Porіvnyalna kharakteristika funktsіonalnogo stanu khrebetnogo stovpa u zdorovikh dіtey ta dіtey іz vegeto-sudinnimi disfunktsіyami. Perinatologiya i pediatriya 2010; 3(43).

3. Bersenev V.A. Prikladnaya metameriya v kompleksnom lechenii osteokhondroza, spondileza, spondiloartroza. 2012:184-187.

4. Vegetososudistyye disfunktsii u detey: metod.ukaz.dlya studentov i vrachey –internov\sost.A.S.Senatorova M.K.Uryvayeva.-Kh.:KhDMU,2004: 32.

5. Veyn A.M. Vegetativnyye rasstroystva. Klinika, diagnostika,lecheniye.-M.:OOO «Meditsinskoye informatsionnoye agenstvo».-2003: 752.

6. Lipinskaya Ya.V. Osobennosti techeniya vegetativnikh paroksizmov pri miofastsialnoy disfunktsii sheyno-plechevoy lokalizatsii . Mezhdunarodnyy meditsinskiy zhurnal. 2012; 2(1):10-13.

7. Lukash A.Korrektsiya funktsionalnogo sostoyaniya pozvonochnika:100voprosov i otvetov.- Spb.: Nauka i tekhnika, 2007:304

8. Mamonova Ye.Yu. Narusheniya gemodinamiki pri patologii sheynogo otdela pozvonochnika u podrostkov. Profilaktika zabolevaniy i ukrepleniye zdorovya. 2008; (6):21-23.

9. Murach A.M, Pidgaynaya A.A, Savelko N.V. Osteokhondroz sheynogo otdela pozvonochnika detey i podrostkov. Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vesnik.-s.59-61.

10. Paroksizmalna vegetativna nedostatnіst u dіtey. Dіagnostika ta lіkuvannya / Metodichnі rekomendatsії 2004-6s.

11. Chokashvili V.G.Sadofyeva V.I. Diagnostika i etiopatogeneticheskoye lecheniye kranio-sakralnoy potologii .-SPb, 2001:128.

12. Gupta A., Taly A.B., Srivastava A., Murali T. Nontraumatic spinal cord lesions: epidemiology, complications, neurological and functional outcome of rehabilitation. Spinal Cord. 2009; 47(4):307-311.

Відомості про авторів:

Мітюряєва Інга Олександрівна - проф., д.м.н., кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця; м.Київ, вул.Л.Толстого,10., Тел./ факс: +38(044) 238-22-31.,067-910-06-03.
E-mail: v.kulyk@ipnet.ua

Кухта Наталія Миколаївна - к.м.н., асистент, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця; м.Київ, вул.Л.Толстого, 10.

Кулик Владислава Олегівна – аспірант, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця; м.Київ, вул.Л.Толстого, 10.

Гнилоскуренко Ганна Валеріївна., к.м.н., асистент, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця; м. Київ, вул.Л.Толстого, 10.

Забудська Любов Романівна – аспірант, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця; м.Київ, вул.Л.Толстого, 10.


1 2 3 4