контакты Александровского консультативно - диагностического центра

 

 

 

Клініко-інструментальні особливості діагностики дітей з пароксизмальною вегетативною недостатністю на фоні патології шийного відділу хребта

Л.Р. Забудська

І.О. Мітюряєва, Н.М. Кухта, А.А. Крепосняк,
А.Б. Корнієнко, В.О. Кулик

Кафедра педіатрії №4 (зав. акад. АМН України В.Г. Майданник)
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4


Для  ілюстрації статистичних даних приводимо клінічний  приклад. Хвора  В., 14 років,  поступила  в  клініку  із скаргами на  головний біль,  запаморочення,  втрату  свідомості, болі в серці. Зі слів батьків, дитина народилася від 1-ї вагітності,  із загрозою переривання вагітності на 32-35  тижні  гестації.  Пологи  фізіологічні,  раннє  злиття навколоплідних вод. Травми протягом життя  заперечують,  спортом не  займається. Згідно   з  тестом на рівень якості життя встановлена норма. На рентгенографії шийного відділу хребта з функціональними пробами визначена нестабільність хребців С4-С5. На ЕЕГ спостерігається  подразнення  серединних  структур,  зниження  рівня БЕА у скронево-потиличних відділах, визначено пульсацію  М-ЕХО.  За  результатами  денситометрії –  справа остеопороз  та  зліва  остеопенія (рис. 8).  За  даними  РЕГ відмічено підвищення тонусу судин та дефіцит венозного відтоку.

Отже, отримані статистичні дані дозволили підтвердити патогенетичну значущість патології ШВХ для розвитку ПВН у дітей та необхідність проведення деталізованого клініко-інструментального обстеження у таких хворих.

Висновки

 1. Встановлено, що у дітей з ПВН на фоні нестабільності та хондродистрофічних порушень
  ШВХ часто спостерігаються прояви церебростенального та астено-вегетативного синдромів, що у 80% випадків підтверджується низьким рівнем якості життя.
 2. Доведено, що серед анамнестичних факторів ризику виникнення патології ШВХ у хворих на ПВН найбільш значущими стали: травматизація протягом життя та на заняттях спортом, а також фізична стимуляція пологів, стрімкі пологи, обвивання пуповиною навкруги шиї, кривошия, що в подальшому може сприяти розвитку остеодиспластичних порушень в пубертатному віці.
 3. Визначено, що майже у всіх хворих на ПВН на фоні патології ШВХ мають місце порушення.

Література

 1. Афанасьєва І.0. Стан серцево-судинної системи то вегетативного гомеостазу у дітей з патологією постави: Автореф. дис. канд. мед. наук. - К., 2001.
 2. Благосклонова Н.К., Новикова Л.А. Детская клиническая злектрознцефалография. М.: Медицина, 1994.-205 с.
 3. Вассерман Л.И., Дорофеева С.А., Меерсон Я.А. Методы нейропсихологической диагностики (Практическое руководство) - С- Петербург: Стройлес печать, 1997.
 4. Вейн А.М. Вегетативньїе расстройства (клиника, диагностика, лечение). - М.: Мед. информ. агентство, 2000. - 752с.
 5. Лущик У.Б. Особенности изменений артериального и венозного кровообеспечения головного мозга в диагностике и лечении цереброваскулярных заболеваний в особей разного возраста: Автореф. дис. канд. мед. наук. - К., 1998.
 6. Майданник В.Г., Чеботарьова В.Д., Бурлай В.Г., Кухта Н.М. Вегетативні дисфункції у дітей: нові погляди на термінологію, патогенез та класифікацію //Педіатрія, акушерство та гінекологія// №1, 2000 р. СІ 2.
 7. Місюра Л.І. Діагностичні можливості інструментальних методів дослідження при вегетативних дисфункціях у дітей: Автореф. дис. канд. мед. наук. - К., 1999.
 8. Паєнок А.В., Козар-Гуріна О.М. Вертебробазилярна недостатність мозкового кровообігу і її зв'язок із патологічними змінами у шийному відділі хребта // Буковинський медичний. вісник, Том 16, № 3 (63), ч. 1, 2012, с.67-70.
 9. Рентгенодиагностика родових повреждений позвоночника. - Казань: Татарское книжное издательство, 1983. -115 с.
 10. Ронкин М.А., Иванов Л.Б. Реография в клинической практике (современньїе методьі функциональной диагностики). - М.: МБН, 1997. - 254с.
 11. Ситель А.Б. Влияние дегенеративно дистрофических процесов в шейном отделе позвоночника на нарушения гемодинамики в вертебробазилярной системе // Мануал. терапия. -2010.-№ 1 (37).-С. 10-21.
 12. Хайтович М.В., Майданник В.Г., Ковальова О.В. Психотерапія в педіатрії. - Ніжин: - ТОВ «Видавництво Аспект-Поліграф», 2003. - 216 с.
 13. Хайтович Н.В. и др. Психодиагностика неврозов // Журнал неврологи и психиатрии им. О.С. Корсакова. - 1999. - №6. - с. 59-62.
 14. Хайтович М.В. Якість життя у дітей, хворих на вегетативну дисфункцію //ПАП - 1999. - №4. - с.84-85.

References

 1. AfanasRva S.O. Stan sertsevo-sudinnoN sistemi ta vegetativnogo gomeostazu u d"tey z patolog"Ryu postavi: Avtoref. dis. kand. med. nauk. – K., 2001.
 2. Blagosklonova N.K., Novikova L.A. Detskaya klinicheskaya elektroentsefalografiya. M.: Meditsina, 1994. – 205 s.
 3. Vasserman L.I., Dorofeyeva S.A., Meyerson Ya.A. Metody neyropsikhologicheskoy diagnostiki (Prakticheskoye rukovodstvo) – S.- Peterburg: Stroyles pechat, 1997.
 4. Beyn A.M. Vegetativnyye rasstroystva (klinika, diagnostika, lecheniye). – M.: Med. inform. agentstvo, 2000. – 752s.
 5. Lushchik U.B. Osobennosti izmeneniy arterialnogo i venoznogo krovoobespecheniya golovnogo mozga v diagnostike i lechenii tserebrovaskulyarnykh zabolevaniy v osobey raznogo vozrasta: Avtoref. dis. kand. med. nauk. – K., 1998.
 6. Maidannyk V.G., Chebotarova V.D., Burlay V.G., Kukhta N.M. Vegetativn" disfunkts"N u d"tey: nov" poglyadi na term"nolog"yu, patogenez ta klasif"kats"yu //Ped"atr"ya, akusherstvo ta g"nekolog"ya// *1, 2000 r. S.12.
 7. M"syura L.S. D"agnostichn" mozhlivost" "nstrumentalnikh Отримана: 26.07.2013 Прийнята до друку: 15.02.2014 metod"v dosl"dzhennya pri vegetativnikh disfunkts"yakh u d"tey: Avtoref. dis. kand. med. nauk. – K., 1999.
 8. PaRnok A.V., Kozar-Gur"na O.M. Vertebrobazilyarna nedostatn"st mozkovogo krovoob"gu " NN zv’yazok "z patolog"chnimi zm"nami u shiynomu v"dd"l" khrebta // Bukovinskiy medichniy v"snik, Tom 16, * 3 (63), ch. 1, 2012, s.67-70.
 9. Rentgenodiagnostika rodovikh povrezhdeniy pozvonochnika. – Kazan: Tatarskoye knizhnoye izdatelstvo, 1983. – 115 s.
 10. Ronkin M.A., Ivanov L.B. Reografiya v klinicheskoy praktike (sovremennyye metody funktsionalnoy diagnostiki). – M.: MBN, 1997. – 254s.
 11. Sitel A.B. Vliyaniye degenerativno distroficheskikh protsesov v sheynom otdele pozvonochnika na narusheniya gemodinamiki v vertebrobazilyarnoy sisteme // Manual. terapiya. – 2010. – * 1 (37). – S. 10-21.
 12. Khaytovich M.V., Maidannyk V.G., Kovalova O.V. Psikhoterap"ya v ped"atr"N. – N"zhin: – TOV «Vidavnitstvo Aspekt-Pol"graf», 2003. – 216 s.
 13. Khaytovich M.V. i dr. Psikhodiagnostika nevrozov // Zhurnal nevrologi i psikhiatrii im. O.S. Korsakova. – 1999. – *6. – s. 59-62.
 14. Khaytovich N.V. Yak"st zhittya u d"tey, khvorikh na vegetativnu disfunkts"yu //PAG. – 1999. – *4. – s.84-85.

Відомості про авторів:

Забуцька Любов Романівна – аспірант, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; м. Київ, вул. Л. Толстого, 10.

Мітюряєва Інга Олександрівна - проф., д.м.н., кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; м.Київ, вул. Л. Толстого,10., Тел./ факс: +38(044) 238-22-31.,067-910-06-03. E-mail: v.kulyk@ipnet.ua

Кухта Наталія Миколаївна - к.м.н., асистент, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; м. Київ, вул. Л. Толстого, 10; 

Корнієнко Анатолій Борисович -  к.м.н., доцент, кафедра педіатрії №4, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; м. Київ, вул. Л. Толстого, 10;

Кулик Владислава Олегівна – аспірант, кафедра педіатрії №4,  Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця; м. Київ, вул. Л. Толстого, 10.


1 2 3 4