контакты Александровского консультативно - диагностического центра

 

 

 

Мультифазная компьютерная томография: диагностика злокачественных опухолей поджелудочной железы

Л. Р. Забудская

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9


МУЛЬТІФАЗНА КОМП’ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ: ДІАГНОСТИКА ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ

Л.Р. Забудская

Мета – продемонструвати інформативність мультіфазної КТ діагностики в оцінці поширеності злоякісних пухлин підшлункової
залози (ПЗ).

Матеріал і методи дослідження. На рентгенівському комп’ютерному томографі «Activion 16» обстежено 92 пацієнта віком від 47 до 65 років. Для уточнення характеру змін ПЗ і поширеності пухлинного процесу використовувалася методика трифазного сканування з внутрішньовенним введенням рентгеноконтрастного з’єднання.

Висновки. Можливість визначення прямої ознаки раку ПЗ, а саме гіподенсного вогнища, найбільша в артеріопаренхіматозну фазу (73%), і менше в портальну фазу (55%), тоді як при нативному дослідженні вона найнижча (12%). Порівняння відстроченої фази і нативного дослідження показало, що поліпшення візуалізації в відстрочену фазу контрастного підсилення ненабагато перевищує результати безконтрастного дослідження, так як в відстрочену фазу чітко побачити пряма ознака раку можливо тільки в 30% спостережень.

MULTIPHASE COMPUTED TOMOGRAPHY: DIAGNOSIS OF MALIGNANT TUMORS OF THE PANCREAS

L.R. Zabudskа

Purpose – to demonstrate the information content of the multiphase CT diagnostic assessment of tumor incidence of malignant tumors of the pancreas.

Material and methods. 92 patients aged from 47 to 65 years were examined with CT «Activion 16». The method of three-phase scanning with intravenous radiopaque compounds was applied to clarify the nature and extent of changes in the pancreas tumor process.

Conclusion. The ability to determine the direct feature of pancreas cancer, namely of hypodense focus is the highest in the arterioparenchymal phase (73 %), and lower in the portal phase (55%), whereas according to native investigation it is the lowest (12%). The comparison of delayed phase and native investigation demonstrated that the improvement of visualization in the delayed phase of contrast enhancement is slightly higher than the results of research without contrast, as in the delayed phase clear visualization of direct sign of cancer is possible in 30 % of cases only.

ПАТЕНТИ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ХРЕБЕТНО-МЕДУЛЯРНОГО КОНФЛІКТУ ПРИ ОСТЕОПОРОТИЧНИХ І МЕТАСТАТИЧНИХ КОМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕЛОМАХ ТІЛ ХРЕБЦІВ
97935; Мягков О.П.; Мягков С.О.
Спосіб діагностики хребетно-медулярного конфлікту при остеопоротичних і метастатичних компресій-
них переломах тіл хребців, що включає вивчення стану структур спино-мозкового каналу шляхом засто-
сування томографії, який відрізняється тим, що його стан визначають за допомогою магнітно-резонансної
томографії і при наявності різного ступеня його компресії діагностують хребетно-медулярний конфлікт.

СПОСІБ МРТ-ДІАГНОСТИКИ ТЕНДИНОПАТІЙ ПРИВІДНИХ М’ЯЗІВ СТЕГНА
98345; Коструб О.О.; Блонський Р.І.; Засаднюк І.А та ін.
Спосіб МРТ-діагностики тендинопатій привідних м’язів стегна, що включає МРТ-сканування пахової
ділянки пацієнта в режимі PD FS, який відрізняється тим, що отримані зображення перетворюють в кольо-
рові за допомогою комп’ютерної програми Filmax в spectrum режимі, використовуючи протокол DICOM,
та діагностують наявність чи відсутність патологічних змін у ділянці привідних м’язів стегна та місць їх
прикріплення до кісток таза залежно від кольорового забарвлення анатомічної структури.

1 2 3 4 5 6 7 8 9