контакты Александровского консультативно - диагностического центра

 

 

 

Системна склеродермія і атеросклероз

Л.Р. Забудська2

Н.М. Макомела2

Амосова1
Т.О. Ковганич2
С.Х. Тер-Вартаньян2
П.П. Мінченко2

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5


СИСТЕМНАЯ СКЛЕРОДЕРМИЯ И АТЕРОСКЛЕРОЗ

Резюме. Цель работы — выявление кальцификации коронарных артерий (по показателю кальциевого индекса — КИ) и определение толщины комплекса интима-медиа (КИМ) как маркеров атеросклероза у больных системной склеродермией (ССД). Обследовано 30 пациентов с ССД в возрасте от 28 до 66 лет (средний возраст — 45,9±1,8 года). Контрольную группу (КГ) составили 30 практически здоровых лиц. Для определения степени кальцификации коронарных артерий проводили спиральную компьютерную томографию (СКТ) с использованием программы «Calcium scoring». Для определения величины КИМ проводили дуплексное сканирование общей сонной артерии. Согласно полученным результатам КИ в среднем достоверно не отличался у пациентов обеих групп и составлял 1,72±0,91 в группе больных ССД и 1,01±0,64 — в КГ (р>0,05). При анализе толщины КИМ по данным ультразвукового исследования общей сонной артерии нами не выявлено увеличения ее средней величины у больных ССД в сравнении с КГ (0,65±0,03 и 0,61±0,04 мм соответственно; р>0,05). Выявлена прямая корреляционная связь средней силы между толщиной КИМ и возрастом больных ССД (r=0,34; р<0,05). Таким образом, у больных ССД частота виявления маркеров атеросклероза по данным СКТ и дуплексного сканирования общей сонной артерии (толщина КИМ) существенно не отличается от таковой в общей популяции.

Ключевые слова: системная склеродермия, атеросклероз, кальцификация коронарных артерий, комплекс интима-медиа, спиральная компьютерная томография, ультразвук.


Systemic sclerosis and atherosclerosis

K.M. Amosova, T.O. Kovganich, S.H. Ter‑Vartanjan, N.M. Makomela, L.R. Zabudska, P.P. Minchenko

Summary. The purpose of work — exposure calcification of coronary arteries (based on meaning Calcium Index (CI)) and determination of intima-media complex’s (IMC) thickness as markers of atherosclerosis which patients with systemic sclerosis (SSc) have. 30 patients with SSc have been examined. Age of patients is since 28 till 66 years old (average age is 45,9±1,8 years). Control group (CG) consists of 30 practically health persons. Multispiral computer tomography (SCT) with program «Calcium Scoring» was conducted for determination of calcification of coronary arteries degree. For determination of meaning IMC duplex-scanning of common carotid artery was conducted. According to received tests CI probably were no different in patients from both groups and amounted 1,72±0,91 in patient’s group with SSc and 1,01±0,64 in CG (p>0,05). During analysis of intima-media complex’s thickness according to results of ultrasound of common carotid artery investigators didn’t observed increasing of average meaning in SSc’s group in comparison with CG (0,65±0,03 and 0,61±0,04 mm appropriately; p>0,05). Direct connection of medium volume between thickness of IMC and age was discovered (r=0,34; p<0,05). In that way there is frequency of exposure atherosclerosis markers which were obtained from SCT and duplex-scanning of common carotid artery (thickness of IMC) in patients with SSc no severely different from last one in general population.

Key words: systemic sclerosis, atherosclerosis, calcification of coronary arteries, intima-media complex, spiral computer tomography, ultrasound.

Адреса для листування:
Амосова Катерина Миколаївна
01023, Київ, вул. Шовковична 39/1, корп. № 10
Національний медичний університет
ім. О.О. Богомольця,
кафедра госпітальної терапії № 1
з курсом післядипломної підготовки
з кардіології та ревматології


Реферативна інформація

Серцево‑судинна патологія та фактори ризику у пацієнтів з ревматоїдним артритом, псоріатичним артритом і анкілозивним спондилоартритом

Han C., Robinson D.W. Jr., Hackett M.V., Paramore L.C, Fraeman K.H., Bala M.V. (2006)
Cardiovascular disease and risk factors in patients with rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis. J. Rheumatol., 33: 2167–2172.

Мета. Порівняти поширення серцево‑судинних захворювань і фактори ризику їх виникнення у пацієнтів з ревматоїдним артритом (РА), псоріатичним артритом (ПсА) та анкілозивним спондилоартритом (АС) порівняно з контрольною групою (здорові особи).

Методи. Перехресно‑секційним порівняльним методом оцінювали дані пацієнтів, які безперервно вводили у базу даних з 1 січня 2001 р. до 31 грудня 2002 р. з кодами відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 9‑го перегляду, — 714.х (РА), 696.0 (ПсА) або 720.0 (АС). Контрольні групи пацієнтів були встановлені для кожної групи пацієнтів (у відношенні 1:4), що відповідали за віком, статтю, регіоном проживання і тривалістю згідно з планом. Було розраховано вікове і статтево зумовлене поширення серцево‑судинних захворювань і факторів ризику; ступінь поширення захворюваності та факторів ризику в групах пацієнтів порівняно з контрольною групою. В ході дослідження порівнювали застосування певних груп серцево‑судиних препаратів у групах пацієнтів і групі контролю.

Результати. Групи пацієнтів з РА, ПсА, АС становили 28 208, 3066, 1843 особи відповідно. Поширення ішемічної хвороби серця (1.5; 1.3; 1.2), атеросклерозу (1.9; 1.4; 1.5), захворювань периферичних судин (2.4; 1.6; 1.6), хронічної серцевої недостатності (2.0; 1.5; 1.8), захворювань судин головного мозку (1.6; 1.3; 1.7), цукрового діабету ІІ типу (1.4; 1.5; 1.2), гіперліпідемії (1.2; 1.2; 1.2) гіпертензії (1.3; 1.3; 1.3) були вищими у пацієнтів, ніж у групі здорового контролю. Достовірно вищим було використання інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту, блокаторів кальцієвих каналів, діуретиків, нітратів/вазодилататорів, антикоагулянтів та гіполіпідемічних препаратів.

Висновок. Серцево‑судинні захворювання та їх фактори ризику більш поширені серед пацієнтів з РА, ПсА, АС, ніж у групі контролю.


1 2 3 4 5